default

Všeobecné obchodné podmienky


Tieto obchodné podmienky sú vydané spoločnosťou AQUATHERMAL Senec a.s. so sídlom Slnečné jazerá – sever, 903 01 SENEC, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 2883/B, IČO: 35 827 289, IČ DPH: SK2020202514, DIČ: 2020202514, kontaktné údaje: e-mail: info@aquaparksenec.sk, tel: +421 2 45 64 80 21, web: www.aquaparksenec.sk, prevádzkovateľom areálu, v ktorom sa nachádza AQUAPARK Senec, SAI Wellness Senec a SWIMARÉNA Senec (ďalej len ako „Aquapark“) a upravujú poskytovanie služieb Aquaparku a predaj vstupeniek do Aquaparku na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Kupujúci zakúpením vstupenky alebo odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na zmluvu o poskytnutí služieb, na základe ktorej Predávajúci dodá služby Kupujúcemu služby (ďalej aj len „Zmluva“ alebo „Kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb vrátane reklamácie služieb.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo jednostranne meniť a určovať podmienky vstupu do Aquaparku a časovú platnosť vstupenky v závislosti od aktuálnej ponuky služieb a aktuálneho cenníka služieb prevádzkovateľa, ktoré sú v čase uplatnenia vstupenky zverejnené na stránke www.aquaparksenec.sk a www.saiwellness.sk.

I. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV

 1. Predávajúcim je spoločnosť AQUATHERMAL Senec a.s. so sídlom Slnečné jazerá – sever, 903 01 SENEC, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 2883/B, IČO: 35 827 289, IČ DPH: SK2020202514, DIČ: 2020202514, kontaktné údaje: e-mail: info@aquaparksenec.sk, tel: +421 2 45 64 80 21, web: www.aquaparksenec.sk a www.saiwellness.sk, ktorá prevádzkuje Aquapark (ďalej len „Predávajúci“ alebo len „prevádzkovateľ“).

 2. Kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“ alebo „zákazník“ alebo len „spotrebiteľ“) sa rozumie osoba, ktorá si v pokladni Aquaparku alebo prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa www.aquaparksenec.sk a/alebo www.saiwellness.sk (eshop.aquaparksenec.sk) kúpi vstupenky a/alebo darčekové poukážky pre seba alebo pre iné osoby; Kupujúcim nie je sprostredkovateľ predaja vstupenky a/alebo darčekovej poukážky.

 3. Majiteľom vstupenky je Kupujúci, ktorý kúpou vstupenky uzatvoril s Predávajúcim zmluvu o kúpe vstupenky a zaplatil riadne a včas kúpnu cenu.

 4. Majiteľom darčekovej poukážky je držiteľ darčekovej poukážky, ktorý sa pri vstupe do Aquaparku preukáže platnou darčekovou poukážkou.

 5. Majiteľom Relax karty je držiteľ platnej Relax karty, ktorý sa ňou preukáže pri vstupe do Aquaparku.

 6. Vstupenkou sa rozumie prenosný lístok vystavený prevádzkovateľom, ktorý oprávňuje majiteľa alebo držiteľa na jednorazový vstup do vstupenkou presne určených priestorov Aquaparku a  čerpanie služieb poskytovaných prevádzkovateľom v Aquaparku. 

 7. Darčekovou poukážkou sa rozumie poukaz v hodnote uvedenej na darčekovej poukážke, ktorý je možné použiť na zaplatenie určenej alebo vybranej služby v Aquaparku podľa ponuky služieb a cenníka služieb prevádzkovateľa, ktoré sú v čase uplatnenia darčekovej poukážky zverejnené na stránke www.aquaparksenec.sk a/alebo www.saiwellness.sk v závislosti od typu darčekovej poukážky. Hodnotu Darčekovej poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou, t.j. použiť ju ako odplatu za služby. Z darčekovej poukážky sa nevydáva a nie je možné žiadať za ňu peňažnú náhradu. Darčekovú poukážku možno použiť len jednorazovo. 

 8. Relax kartou sa rozumie plastová karta so zabudovaným elektronickým čipom s predplateným finančným kreditom.

II. PREVÁZDKOVÝ PORIADOK

 1. Do Aquaparku môžu vstupovať návštevníci následne po zakúpení vstupenky - čipového náramku v pokladni alebo po predložení vstupenky alebo darčekovej poukážky zakúpenej prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa www.aquaparksenec.sk (eshop.aquaparksenec.sk) alebo po predložení platnej Relax karty s predplateným finančným kreditom v pokladni Aquaparku a následným obdržaním čipového náramku. Návštevník je povinný mať čipový náramok na viditeľnom mieste počas celej doby pobytu. Deťom vo veku do 15 rokov je vstup do Aquaparku povolený len v sprievode dospelej osoby. Bez sprievodu dospelej osoby je vstup deťom povolený len od 15 rokov po predložení preukazu dokazujúceho vek dieťaťa.

 2. Doba pobytu v Aquaparku sa začína vstupom cez turniket a končí odchodom cez turniket. Do doby pobytu sa zarátava aj čas na prezliekanie, sprchovanie, sušenie, ako aj čas strávený v gastro prevádzkach. V prípade prekročenia času pobytu je návštevník povinný zaplatiť doplatok podľa platného cenníka.

 3. Vstup s kočíkom do vnútorných priestorov Aquaparku je zakázaný, návštevník si kočík odloží na vyhradenom mieste. Do Aquaparku je zakázaný vstup so zvieratami.

 4. Prezliekať sa je povolené len v priestoroch šatne. Oblečenie a osobné veci sa odkladajú do elektronicky uzamykateľných skriniek na to určených. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie vecí návštevníkov ponechaných mimo skriniek. Za veci riadne uložené v uzamykateľných skrinkách, zodpovedá prevádzkovateľ len do výšky 332,- EUR. Poškodenie skrinky a odcudzenie osobných vecí je návštevník povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť zamestnancovi Aquaparku. Návštevníkom sa výslovne neodporúča nosiť do Aquaparku klenoty, peniaze a iné cennosti.

 5. Do bazénovej haly a do sáun je vstup možný iba cez šatne a po použití sprchy. Vstup do vonkajších bazénov je povolený len cez vstupné brodiská a po použití sprchy.

 6. Vo všetkých priestoroch Aquaparku je zakázané erotické, sexuálne či iné správanie nevhodné na verejnosti.

 7. Prevádzka SAI Wellness je tichá a bezplavková zóna, vstup je povolený len dospelým osobám nad 18 rokov. V SAI Wellness nie je povolené používať mobilný telefón, prísne zakázané je fotiť a natáčať videá. Vstup do prevádzky SAI Wellness je osobám mladším ako 18 rokov povolený len počas špeciálnych podujatí vo vyhradenom čase.

 8. Pobyt v oddychovom bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnymi ochoreniami.

 9. Plavecký bazén SWIMARÉNA je určený výhradne pre plavcov s tým, že platí zákaz vstupu pre neplavcov a zakázané je používanie plaveckých pomôcok určených pre neplavcov. V plaveckom bazéne SWIMARENA je možné použiť len pomôcky pre plavcov a plutvy s krátkym listom. Deti do 15 rokov – plavci môžu vstupovať do bazéna len v sprievode dospelej osoby – plavca. Výnimkou zo zákazu vstupu sú len kurzy plávania organizované plaveckým klubom alebo školou. 

 10. Vstup osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou je povolený len za stáleho sprievodu zodpovednej osoby.

 11. Vstup do všetkých bazénov v Aquaparku je z hygienických dôvodov povolený len v plavkách, prípadne v inom odeve  z materiálu vhodného pre pobyt vo vode. Rodičia detí sú povinní zabezpečiť dodržiavanie všeobecných hygienických pravidiel. Batoľatá a deti do 15 rokov smú vstupovať do bazénov určených aj pre deti len v sprievode dospelého, ktorý plne zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa počas celého pobytu v Aquaparku. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek poškodenie plaveckého odevu.

 12. V Aquaparku je zakázané skákať do bazénov, zrážať iné osoby do vody, behať okolo bazénov, znečisťovať vodu a priestory zariadenia, vyrušovať ostatných návštevníkov nadmerným hlukom, bezdôvodne volať o pomoc, hrať loptové hry, okrem na tento účel vybudovaných plôch.

 13. Každý je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných kúpajúcich sa a je povinný rešpektovať informačné tabule umiestnené v Aquaparku a pokyny zamestnancov Aquaparku. Pri použití atrakcií - toboganov je nevyhnutné rešpektovať informačné tabule s pokynmi dodávateľa atrakcie a s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré sú umiestnené na viditeľných miestach v blízkosti jednotlivých atrakcií.

 14. V priestoroch okolo bazénov je každý povinný pohybovať sa opatrne, aby sa vyhol pošmyknutiu sa na mokrých a hladkých podlahách a tak predišiel úrazu. 

 15. Do Aquaparku  nie je povolené vnášať alkoholické nápoje a nápoje v sklenených fľašiach. V objekte Aquaparku je prísne zakázané fajčiť s tým, že tento zákaz sa vzťahuje aj na elektronické cigarety. Vo vonkajšom areáli Aquaparku je fajčenie povolené len na vyhradených miestach.

 16. Vstup do Aquaparku  nie je povolený osobám, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä herpesom, zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou a ktoré trpia prenosnými chorobami, sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

 17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykázať z Aquaparku bez nároku na vrátenie vstupného osoby choré, osoby pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, osoby ktoré aj napriek upozorneniu naďalej porušujú prevádzkový poriadok Aquaparku alebo nerešpektujú pokyny plavčíkov či iných zamestnancov Aquaparku.

 18. Zakazuje sa akokoľvek znečisťovať areál Aquaparku, bazény, brodiská, trávnaté plochy a pieskoviská rôznym odpadom. Za znečistenie bazéna si prevádzkovateľ vyhradzuje právo od zodpovednej osoby  žiadať náhradu škody za výmenu vody v bazéne v cene 10,- EUR/m³.

 19. V prípade úrazu, náhlej nevoľnosti alebo zranenia majú návštevníci možnosť vyhľadať odbornú prvú pomoc na vyznačenom mieste v Aquaparku označenom nápisom „Plavčík“.

 20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť časť prevádzky, obmedziť kapacitu, prípadne vstup na atrakcie či do bazénov z dôvodu hygienických opatrení, z bezpečnostných dôvodov alebo z technických príčin a tiež v prípade nepriaznivého počasia. V týchto prípadoch nie je prevádzkovateľ povinný vrátiť cenu vstupného ani inak návštevníka odškodniť.

 21. V prípade straty čipového náramku zaplatí návštevník Aquaparku sumu 100 € do pokladne Aquaparku. Ak Kupujúci predloží doklad o zakúpení vstupenky, na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať číslo strateného čipového náramku, Kupujúcemu sa za poplatok 5 € za stratu náramku vydá nový čipový náramok.

 22. Predmety, ktoré návštevník  nájde v Aquaparku, je povinný odovzdať  zamestnancovi Aquaparku. Nájdené predmety sa z hygienických a kapacitných dôvodov uchovávajú v prevádzke Aquaparku po dobu 3 dní. Nájdené doklady (občianske preukazy, cestovné pasy) odovzdá prevádzkovateľ Aquaparku príslušnému policajnému odboru. Nájdený predmet si môže návštevník vyzdvihnúť osobne v pokladni Aquaparku. V prípade cenností je prevzatie nájdeného predmetu spojené s preukázaním totožnosti a identifikácii strateného predmetu.

III. SPÔSOB KÚPY ELEKTRONICKEJ VSTUPENKY, NÁLEŽITOSTI VSTUPENKY A DARČEKOVEJ POUKÁŽKY ZAKÚPENEJ NA DIAĽKU

 1. Vstupenky ako aj Darčekové poukážky je možné zakúpiť aj na stránke prevádzkovateľa Aquaparku www.aquaparksenec.sk a/alebo www.saiwellness.sk (eshop.aquaparksenec.sk) a to tak, že Kupujúci bude navigovaný ako jednotlivými krokmi kúpiť vstupenku (bude mať možnosť si zvoliť vstup do Aquaparku, „Kúpiť“, následne „Objednať vstupenky“, vyplniť povinné údaje vo formulári, akceptovať tieto VOP a Súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdiť objednávku „objednať a zaplatiť“). Kupujúci sa stáva Majiteľom Vstupenky resp. kupujúcim vybraná osoba sa stáva Majiteľom Darčekovej poukážky až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny stanovenej aktuálnym cenníkom zohľadňujúcim aktuálnu ponuku služieb poskytovaných zo strany Predávajúceho. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie kúpnej ceny v celej výške v prospech účtu Predávajúceho.

 2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov.

 3. Kupujúci vstupenky a/alebo osoba určená Kupujúcim v prípade Darčekovej poukážky sa Vstupenkou alebo Darčekovým poukazom preukáže v pokladni Aqauaparku a to v tlačenej alebo digitálnej podobe. Takto vytlačená Vstupenka a/alebo Darčeková poukážka bude Predávajúcim akceptovaná iba v prípade, ak bude vytlačená, alebo zobrazená v digitálnej podobe vo forme zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu na zadaný e-mail bez akýchkoľvek zásahov, úprav či iných zmien a bude obsahovať aspoň tieto náležitosti:
  V prípade Vstupenky:
  1.    Označenie „Elektronická vstupenka" do AQUAPARKU Senec alebo SAI Wellness Senec alebo SWIMARENA Senec
  2.    Prípadné obmedzenia vstupu, v závislosti od vyhlásenej akcie Predávajúcim
  3.    Časová platnosť Vstupenky
  4.    Dátum vystavenia vstupenky
  5.    Jedinečný čiarový kód
  6.    Označenie Predávajúceho ako vydavateľa poukážky a jeho údaje v rozsahu: názov a logo
  Všetky ostatné údaje ako je cena Vstupenky, IČO Predávajúceho, údaje Predávajúceho potrebné na daňové účely, budú uvedené na daňovom doklade, ktorý bude pripojený ako príloha e-mailu, ktorý Kupujúci dostane od Predávajúceho spolu so zakúpenou Vstupenkou.
  V prípade Darčekovej poukážky:
  1.    Označenie „Darčekový poukaz“
  2.    Služba, na ktorú je možné čerpať Darčekovú poukážku, resp. za ktorú je možné Darčekovou poukážkou vykonať úhradu
  3.    Ďalšie, prípadné pokyny uplatnenia v závislosti od vyhlásenej akcie Predávajúcim
  4.    Dátum vystavenia Darčekovej poukážky
  5.    Časová platnosť Darčekovej poukážky
  6.    Jedinečný čiarový kód
  7.    Označenie Predávajúceho ako vydavateľa poukážky a jeho údaje v rozsahu: názov a logo

  Všetky ostatné údaje ako je cena Darčekovej poukážky, údaje Predávajúceho potrebné na daňové účely, budú uvedené na daňovom doklade, ktorý bude pripojený ako príloha e-mailu, ktorý Kupujúci dostane od Predávajúceho spolu so zakúpenou Darčekovou poukážkou.

IV.  RELAX KARTY A JEJ VYUŽITIE

1. Platnosť Relax kariet je ukončená ku dátumu 31.12.2023 a nie je možné ju znova využiť.

V. ZMLUVA, ZMENA ZMLUVY, NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 1. 1.    Aktuálna ponuka Vstupeniek a Darčekových poukážok je uvedená na webovej stránke www.aquaparksenec.sk  s tým, že Kupujúci výberom Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky a jej zaplatením uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“ alebo „Kúpna zmluva“).
  K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy je potrebné, aby kupujúci:
  1.    vyplnil formulár zverejnený na stránke www.aquaparksenec.sk
  2.    vyjadril svoj súhlas s týmito VOP
  3.    vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov
  4.    vyjadril súhlas s podmienkami aktuálnej akcie, ak sa kúpa Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky vzťahuje na aktuálnu akciu vyhlásenú Predávajúcim;
  5.    odoslal zvolený výber Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky so zaškrtnutím políčka „objednať a zaplatiť“
  6.    zaplatil kúpnu cenu prostredníctvom systému GO- pay platba kartou a to vo výške uvedenej priamo na príslušnom webovom portáli

 2. Kupujúci si záväzne objednáva služby vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej aj len „objednávka“). Pred potvrdením políčka " objednať a zaplatiť " je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

 3. Kúpna zmluva je platná zaplatením kúpnej ceny po záväznom akceptovaní objednávky Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy potvrdzujúcej prijatie objednávky kupujúceho (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Prípadné automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Ponuka služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne poskytovaných služieb a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených služieb. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-mailovou správou potvrdzujúcou prijatie objednávky kupujúceho.

 4. Kúpna cena služieb je vždy uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zoznam ponúkaných služieb a ich cenu. Tým nie je dotknutá cena za služby podľa už uzatvorených kúpnych zmlúv. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

 5. Na základe uzatvorenej zmluvy, t.j. po pripísaní kúpnej ceny na účet Predávajúceho, dodá Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne, prostredníctvom e-mailovej správy poukaz (t.j. Vstupenku alebo Darčekovú poukážku) oprávňujúci kupujúceho na využitie objednaných služieb (ďalej len „poukaz“). Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad spĺňajúci náležitosti dané zákonom.

 6. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Kupujúci nie je povinný služby Aquaparku využiť. V prípade, že sa kupujúci rozhodne služby Aquaparku nevyužiť nemá nárok na poskytnutie náhradných služieb.
 7. V súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení nie je kupujúci - fyzická osoba ako spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Kupujúci preto berie na vedomie, že Predávajúci neakceptuje žiadosť Kupujúceho o vrátenie kúpnej ceny už zaplatenej Vstupenky alebo Darčekovej poukážky. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie prijatej kúpnej ceny Majiteľom Vstupenky alebo Majiteľom Darčekovej poukážky za nevyužitú Vstupenku alebo nevyužitú Darčekovú poukážku v Čase platnosti Vstupenky alebo Darčekovej poukážky. Kupujúci ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že ceny Vstupeniek a Darčekových poukážok sú už určené s prihliadnutím k jednotlivým ročným obdobiam, alebo s prihliadnutím k nutnej technickej údržbe jednotlivých zariadení a atrakcií Aquaparku a akákoľvek zľava sa z uvedených dôvodov Kupujúcemu neposkytuje.

 8. Platnosť zakúpenej vstupenky začína najskôr hodinu po zakúpení vstupenky online.

 9. Predĺžiť platnosť vstupenky po splatnosti je možné o 30 dní a to na pokladni za poplatok 5€, maximálne 30 dní po skončení platnosti danej poukážky. Po tomto termíne možnosť predĺženia platnosti poukážky resp. inej vstupenky zaniká s tým, že kupujúci nie je oprávnený na základe tejto vstupenky vstúpiť do Aquaparku a využiť služby Aquaparku.
 10. V prípade, že si kupujúci kúpi poukážku alebo inú vstupenku viazanú na presne určený termín poskytnutia služby platí, že pokiaľ kupujúci nevyužije služby v určenom termíne, kupujúci nemá právo vstúpiť do Aquaparku a využiť služby v inom termíne.
 11. V prípade, že kupujúci na základe zakúpenej  vstupenky nevyužije služby v lehote platnosti vstupenky, okamihom straty platnosti vstupenky kupujúcemu vznikne nárok na vrátenie 100% kúpnej ceny a predávajúcemu zároveň vznikne nárok na storno poplatok vo výške 100% kúpnej ceny. Nárok kupujúceho na vrátenie 100% kúpnej ceny vstupenky je predávajúci oprávnený jednostranne započítať s nárokom predávajúceho na zaplatenie 100% storno poplatku.

VI. REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci zodpovedá za vady služieb a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Zákazník má právo na reklamáciu najmä v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

 2. Ak služby neboli poskytnuté riadne alebo vykazujú vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a odovzdá ho Predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád služby. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o zaplatení služby. Poverený zamestnanec spíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.

 3. Kupujúci je povinný reklamovať vady služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako boli poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.

 4. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie preukázateľne skutkovo podložiť. 

 5. Pokiaľ kupujúci preukáže poverenému zamestnancovi vybavujúcemu reklamácie podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v reklamačnom formulári uvedú.

 6. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 7. Zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod.

 8. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim.

 9. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby zákazník je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 10. Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady služieb odstráni poskytnutím náhradných služieb alebo zľavou z kúpnej ceny. V prípadoch, keď odstránenie vady služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradných služieb ani zľavou z kúpnej ceny, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.

 11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 12. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 13. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny.

 14. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je zákazník písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“).

 2. Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho, a to meno, priezvisko, adresa, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacich s tovarmi a službami predávajúceho, a pre plnenie povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách predávajúceho (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely – zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov), prípadne kontaktovanie telefonicky alebo sms správou.
 4. Kupujúci Relax karty svojim podpisom na Registračnom formulári zároveň automaticky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, čím sa rozumie zasielanie obchodných ponúk a informovanie o marketingových akciách spoločnosti formou správ elektronickej pošty na uvedenú e-mailovú adresu.

 5. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo ich priamo aktualizovať vo svojom používateľskom účte.

 6. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaile od predávajúceho, zaslaním e-mailu predávajúcemu, alebo odovzdaním písomnej žiadosti v sídle predávajúceho.

 7. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

 8. Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

 9. V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

 10. Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

 11. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

 12. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.

 13. Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho na marketingové účely sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, a to najmä poskytovateľovi marketingových služieb. Osobné údaje kupujúceho môžu byť týmito poskytovateľmi služieb predávajúceho použité výhradne na účel, na ktorý kupujúci udelil predávajúcemu súhlas.

VIII. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KRITÉRIA NA JEJ URČENIE

Prevádzkovateľ Aquaparku bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a to:

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a/alebo plnenia zmluvy, a to na právnom základe  ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ sa osobné údaje budú spracúvať po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, po ukončení zmluvného vzťahu, ak je to potrebné a nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, vybavovania sťažnosti a uplatnenie si práv a plnenie povinností v zmysle Nariadenia EÚ a Zákona, ako aj osobitných právnych predpisov.

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ sa osobné údaje budú spracúvať po dobu trvania právnej povinnosti prevádzkovateľa ustanovenú v Nariadení EÚ, v Zákone, v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná;

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ sa osobné údaje budú spracúvať do uplynutia maximálnej možnej premlčacej doby, od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade začatia súdneho, správneho, exekučného alebo iného konania, v ktorom si bude prevádzkovateľ uplatňovať svoje práva voči dotknutej osobe, neskončí doba uchovávania osobných údajov tejto dotknutej osoby pred skončením tohto konania;

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, reklamných ponúk a informácií o akciách a novinkách prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ, t. j. na základe samostatného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na tento účel, za predpokladu, že dotknutá osoba prevádzkovateľovi takýto súhlas udelila, sa osobné údaje budú spracúvať po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do dňa odvolania súhlasu udeleného dotknutou osobou, podľa toho čo nastane skôr.

IX. ZÁZNAMY Z AKCIÍ A ICH POUŽITIE

 1. Prevádzkovateľ Aquaparku si vyhradzuje právo používať audiovizuálne a/alebo vizuálne záznamy z akcií  uskutočnených vo vnútorných a vonkajších priestoroch Aquaparku na propagačné účely za účelom zvýšenia povedomia a záujmu verejnosti o športové aktivity a zdravý životný štýl. Návštevník Aquaparku zakúpením vstupenky a vstupom do priestorov Aquaparku vyjadruje svoj súhlas s poskytovaním a spracúvaním svojich osobných údajov na spomenuté účely. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom audiovizuálnych a vizuálnych zariadení je vykonávané s ohľadom na citlivosť záberov.

 2. Informácia o spracúvaní osobných údajov na propagačné účely je prístupná taktiež pri vstupe do Aquaparku. 

 3. Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovú adresu marketing@aquaparksenec.sk, prípadne na adresu Aquaparku.

X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Každý spotrebiteľ (kupujúci) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je: a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativnehoriesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Kupujúci má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. 

XI. SÚŤAŽE

Prevádzkovateľ Aquaparku si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia vyhlasovať súťaže na facebookovej stránke Aquaparku či prostredníctvom iných sociálnych sietí a médií. Každá vyhlásená a zverejnená súťaž sa bude riadiť pravidlami v zmysle štatútu pre konkrétnu súťaž s tým, že každý štatút súťaže bude obsahovať aspoň údaje v nasledovnom rozsahu:

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Názov súťaže”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.    Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO: 

DIČ: 

Zapísaný v registri:

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od (dátum začatia) do (dátum skončenia). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho)

Súťaže sa nemôže zúčastniť (napr. zamestnanec)

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže (čo musí splniť, aké kroky vykonať – jasne, zrozumiteľne, splniteľne)

5. Výhra

Výhrou v súťaži je (špecifikovať výhru v súťaži, v prípade, ak podlieha výhra daňovej povinnosti, je vhodné uviesť, kto túto povinnosť znáša)

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (akým spôsobom)

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené (kde). Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

8. Ochrana osobných údajov 

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Súťažiaci bude riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021. 

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku, a to najmä Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“).

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu momentom potvrdenia objednávky. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí


V Senci 1. januára 2021