default

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“).

 2. Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho, a to meno, priezvisko, adresa, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacich s tovarmi a službami predávajúceho, a pre plnenie povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách predávajúceho (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne predávajúcemu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely – zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov).

 4. Kupujúci Relax karty svojim podpisom na Registračnom formulári zároveň automaticky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, čím sa rozumie zasielanie obchodných ponúk a informovanie o marketingových akciách spoločnosti formou správ elektronickej pošty na uvedenú e-mailovú adresu.

 5. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo ich priamo aktualizovať vo svojom používateľskom účte.

 6. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaile od predávajúceho, zaslaním e-mailu predávajúcemu, alebo odovzdaním písomnej žiadosti v sídle predávajúceho.

 7. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

 8. Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

 9. V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

 10. Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

 11. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

 12. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.

 13. Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho na marketingové účely sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, a to najmä poskytovateľovi marketingových služieb. Osobné údaje kupujúceho môžu byť týmito poskytovateľmi služieb predávajúceho použité výhradne na účel, na ktorý kupujúci udelil predávajúcemu súhlas.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KRITÉRIA NA JEJ URČENIE

Prevádzkovateľ Aquaparku bude osobné údaje dotknutej osoby uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a to:

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a/alebo plnenia zmluvy, a to na právnom základe  ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ sa osobné údaje budú spracúvať po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, po ukončení zmluvného vzťahu, ak je to potrebné a nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, vybavovania sťažnosti a uplatnenie si práv a plnenie povinností v zmysle Nariadenia EÚ a Zákona, ako aj osobitných právnych predpisov.

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ sa osobné údaje budú spracúvať po dobu trvania právnej povinnosti prevádzkovateľa ustanovenú v Nariadení EÚ, v Zákone, v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná;

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ sa osobné údaje budú spracúvať do uplynutia maximálnej možnej premlčacej doby, od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade začatia súdneho, správneho, exekučného alebo iného konania, v ktorom si bude prevádzkovateľ uplatňovať svoje práva voči dotknutej osobe, neskončí doba uchovávania osobných údajov tejto dotknutej osoby pred skončením tohto konania;

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, reklamných ponúk a informácií o akciách a novinkách prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ, t. j. na základe samostatného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na tento účel, za predpokladu, že dotknutá osoba prevádzkovateľovi takýto súhlas udelila, sa osobné údaje budú spracúvať po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do dňa odvolania súhlasu udeleného dotknutou osobou, podľa toho čo nastane skôr.

ZÁZNAMY Z AKCIÍ A ICH POUŽITIE

 1. Prevádzkovateľ Aquaparku si vyhradzuje právo používať audiovizuálne a/alebo vizuálne záznamy z akcií  uskutočnených vo vnútorných a vonkajších priestoroch Aquaparku na propagačné účely za účelom zvýšenia povedomia a záujmu verejnosti o športové aktivity a zdravý životný štýl. Návštevník Aquaparku zakúpením vstupenky a vstupom do priestorov Aquaparku vyjadruje svoj súhlas s poskytovaním a spracúvaním svojich osobných údajov na spomenuté účely. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom audiovizuálnych a vizuálnych zariadení je vykonávané s ohľadom na citlivosť záberov.

 2. Informácia o spracúvaní osobných údajov na propagačné účely je prístupná taktiež pri vstupe do Aquaparku. 

 3. Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovú adresu marketing@aquaparksenec.sk, prípadne na adresu Aquaparku.