Aktuálne informácie a opatrenia
Prevádzkový (návštevný) poriadok AQUATHERMAL SENEC a.s.

Pokyny pre návštevníkov:
 • Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzky spoločnosti AQUATHERMAL Senec a.s., a to AQUAPARK Senec, SAI Wellness Senec a SWIMARÉNA Senec.
 • Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu spoločnosti AQUATHERMAL Senec a.s., Slnečné jazerá –sever, 903 01 Senec (ďalej len „Aquapark“), návštevník  súhlasí s nasledujúcimi ustanoveniami prevádzkového poriadku a riadi sa pokynmi zamestnancov prevádzky.
 • Do areálu AQUATHERMAL Senec a.s. môžu vstupovať návštevníci až po zakúpení vstupenky vo forme čipového náramku v pokladni.
 • Do bazénovej haly a do sáun je vstup možný iba cez šatne, po použití sprchy, prípadne WC.
 • Prezliekať sa je povolené len v priestoroch šatne. Oblečenie a osobné veci sa odkladajú do elektronicky uzamykateľných skriniek na to určených.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie vecí návštevníkov uložených mimo určené odkladacie priestory (elektronicky uzamykateľné skrinky v šatniach Aquaparku, SAI Wellness a SWIMARÉNY). Za cenné veci riadne uložené v uzamykateľných skrinkách, ktoré boli návštevníkom v zmysle pokynov aj uzavreté, zodpovedá prevádzkovateľ len do výšky 331,94 EUR. Cennými vecami sú najmä mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, klenoty a pod. Poškodenie skrinky a stratu osobných vecí v nej uložených je návštevník povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť zodpovednému zamestnancovi Aquaparku.
 • V priestoroch AQUAPARKU, SAI Wellness a SWIMARÉNY je zakázané akékoľvek erotické alebo sexuálne správanie.
 • SAI Wellness je tichá a bezplavková zóna, vstup je povolený len dospelým osobám nad 18 rokov
 • Do plaveckého bazéna SWIMARÉNY je z bezpečnostných dôvodov vstup dieťaťa do 17,99 rokov možný len v sprievode dospelej osoby. Každé dieťa musí byť v sprievode min. 1 dospelej osoby. Výnimkou sú len kurzy plávania organizované plaveckým klubom alebo školou.
 • Do areálu AQUAPARKU je deťom vo veku do 17,99 rokov vstup povolený len v sprievode dospelej osoby.
 • Kúpanie v časti AQUAPARK je povolené výlučne v plavkách, okrem špeciálnych podujatí organizovaných prevádzkovateľom. Takéto špeciálne podujatia majú vypracované „pravidlá správania sa“, kde sú špecifikované pravidlá kúpania sa.
 • Rodičia detí sú povinní zabezpečiť dodržiavanie všeobecných hygienických zásad v celom areáli AQUAPARKU Senec.
 • Vstup do vonkajších bazénov je povolený len cez vstupné brodiská po použití sprchy.
 • Do areálu nie je povolené prinášať alkoholické nápoje a ostatné nápoje v sklenených fľašiach.
 • Do bazénov  a sáun nemajú povolený vstup osoby, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä herpesom, zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou. Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami. Vstup nie je povolený osobám podnapitým, zahmyzeným a špinavým.
 • Osoby viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky môžu byť z bezpečnostných dôvodov vykázané z areálu bez nároku na vrátenie vstupného.
 • V celom areáli je zakázané skákať do bazénov, zrážať iné osoby do vody, behať okolo bazénov, znečisťovať vodu a priestory zariadenia, vyrušovať ostatných návštevníkov nadmerným hlukom, hrať loptové hry, okrem na tento účel vybudovaných plôch.
 • Návštevník je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných kúpajúcich sa a je povinný rešpektovať informačné tabule umiestnené v areáli prevádzkovateľa.
 • V priestoroch okolo bazénov je návštevník povinný pohybovať sa opatrne, aby sa vyhol pošmyknutiu sa na mokrých a hladkých podlahách a tak predišiel úrazu.
 • Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa a plavčíkov. Osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkovateľa a plavčíkov môžu byť z bezpečnostných dôvodov vykázané z areálu bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Je zakázané znečisťovať areál kúpaliska, bazény, brodiská, trávnaté plochy a pieskoviská rôznym odpadom. 
 • Pobyt v kľudovom bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnymi ochoreniami.
 • V prípade úrazu, nevoľnosti majú návštevníci možnosť vyhľadať odbornú prvú pomoc na vyznačenom mieste areálu kúpaliska označenom nápisom „Plavčík“
 • Pri použití atrakcií - tobogánov je nevyhnutné rešpektovať vyvesené tabule s pokynmi dodávateľa a prevádzkovateľa, ktoré sú umiestnené na viditeľných miestach v blízkosti jednotlivých atrakcií.
 • Návštevník, ktorý nerešpektuje vývesné tabule a pokyny plavčíka môže byť vykázaný z areálu bez nároku na vrátenie vstupného.
 • V celom objekte je zakázané fajčiť.

V Senci 15.10.2019   
                                                                              
Miroslav Zvěřina
riaditeľ