Aktuálne informácie a opatrenia
“Súťaž o 4 celodenné vstupenky do Aquapark Senec - Jerusalema”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: AQUATHERMAL SENEC, a.s.
Sídlo: Slnečné jazerá – sever, 903 01 Senec
IČO: 35 827 289
DIČ: 2020202514
Zapísaný v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2883/3

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 18.02.2021 do 11.3.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorá sa podľa pravidiel zapojí do súťaže.
Súťaže sa nemôže zúčastniť neplnoletá osoba a/alebo zamestnanec spoločnosti Aquathermal v trvalom pracovnom pomere.

4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vložil na facebookovej stránke „Aquapark Senec“ pod videopríspevok „Jerusalema Dance Challenge – Aquathermal Senec“ súťažný audiovizuálny alebo vizuálny komentár, kde tancuje na rovnakú pieseň (Jerusalema), alebo vyjadruje svoju túžbu ísť do Aquaparku.

5. Výhra
Výhrou v súťaži sú 4 celodenné vstupenky do Aquaparku Senec s platnosťou 90 dní od znovuotvorenia Aquaparku.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom online nástroja na náhodné žrebovanie www.commentpicker.com.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke Aquapark Senec. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

8. Ochrana osobných údajov 
Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva dotknutých osôb. Prevádzkovateľ Aquaparku bude osobné údaje -  v tomto prípade meno a súťažné audiovizuálne a vizuálne príspevky - dotknutých osôb uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a to minimálne do skončenia platnosti súťaže. Prevádzkovateľ Aquaparku si vyhradzuje právo používať audiovizuálne a/alebo vizuálne záznamy na propagačné účely. Súťažiaci tak vyjadruje svoj súhlas s poskytovaním a spracúvaním svojich osobných údajov na spomenuté účely. Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 


V Senci, dňa 16.02.2021